نتیجه جستجو برای: پیتر دراکر/

پیام خود توسعه ای از پروفسور پیتر دراکر

همه آنچه که یک فرد باید یاد بگیرد، نه گفتن به فعالیت هایی است که کمکی به پیشرفت وی نمی کند.

ادامه ...