تأمین قطعات و تجهیزات انبارها

در شبکه بزرگ بانک ملی با وجود بیش از 3400 شعبه، باجه و ادارات مرکزی و با توجه به حساسیت  (Down Time) تجهیزات، زنجیره تامین قطعات مورد نیاز از واجبات می‌باشد. وجود بیش از 250 هزار قلم تجهیزات در بانک ملی نیاز به تامین هزاران قطعه تعویضی در سال را دارد. 

 خدمات منظم و سریع شرکت پارس؛ تفاوت ما با دیگران در دقت ماست.

 دستیابی به یکپارچگی و دیدی بهتر در سراسر زنجیره تأمین قطعات در جهت بهبود پیش بینی‌ها و       برنامه ریزی عملیاتی فعالیت‌ها، به عنوان زیربنای قوی پشتیبانی از کسب و کار جاری محسوب می‌گردد. از زنجیره تامینی مورد نیاز است که بتواند در آینده با رشد تجاری و بهبود فرایندها، بدون مشکل به کار خود ادامه دهد.